1. Tehniška matematika 1 (6 ECTS)

-Splošna matematika, uvod v zahtevnejšo matematiko

-Snov zajema poglavja o številih, množice, vektorje, polinome,

odvode, funkcije itd.

-Predmet je relativno lahek

-Obvezne vaje

-Priporoča se obiskovanje vaj ter opravljanje domačih nalog, ki

se ocenjujejo

-Predavanja niso obvezna, vsekakot priporočamo da jih

obiskujete

-Predmet zajema 2 kolokvija ali pa samo končen izpit

-Priporočamo opravljanje s kolokviji ter sprotno delo!

 

2. Tehniška fizika (7 ECTS)

Uvod. Kinematika. Mehanska energija. Gravitacija. Trdna telesa

in tekočine. Temperatura. Termodinamski procesi. Nihanje.

Valovanje. Zvok. Električno polje. Električni tok. Magnetno polje.

Magnetna indukcija. Valovna optika. Optični inštrumenti. Kvantni

pojavi. Atomi.Jedrska energija.

-Predmet je zelo zanimiv

-Obvezna predavanja ter pisanje izpiskov, ki se ocenjujejo

-Tedenski testki na vajah (priporočamo)

-Kolokvijev ni, predmet se lahko opravi z tedenskimi testki ali

končnim izpitom, priporočamo testke!

-Obvezna domače naloge

-Obvezne laboratorijske vaje

 

3. Tehniška dokumnetacija (6 ECTS)

Predmet je sestavljen iz dveh delov – osnov opisne geometrije

in osnov tehničnega risanja.

-Prišporočamo redno obiskovanje vaj ter predavanj.

-Priporočamo redden študij predmeta

-Priporočamo, da vadite doma, stvari ki se delajo na vajah

-Sprotno učenje(testki na vajah)

-Priporočamo da predmet opravljate s kolokviji

-Priporočamo sprotno delo z projektno nalogo

-Predmet je zahteven, zato je potrebno vanj vložiti veliko časa

predvsem veja za tiste, ki so brez predznanja

 

4. Elektrotehnika in elektronika (5 ECTS)

Predmet Elektrotehnika podaja študentom strojništva

elektrotehniško znanje v takem obsegu in načinu, da jim omogoči

uporabo elektrotehniških orodij, sistemov in komponent pri

izpolnjevanju strojniških nalog. Predmet podaja principe

delovanja električnih in elektronskih vezij in strojev, principe

implementacij analognega procesiranja signalov, močnostnih

vezij in principe delovanja digitalnih sistemov. Razložena je

zgradba, izdelava in uporaba pasivnih in aktivnih gradnikov

električnih in elektronskih vezij.

-Obvezne vaje

-Neobvezna predavanja

-Splača se predmet opraviti s kolokviji

-Opravljanje domačih nalog

-Obvezne laboratorijske vaje

 

5. Energetika in okolje (3 ECTS)

Vsebina predmeta obsega tri osnovne sklope: okolje, energetika

in procesna tehnika, predmet je zanimiv in nebi smel nikomur

predstavljati težav.

-Predmet je lahek

-Neopbvezna predavanja

-Obvezne vaje

-Obvezen seminar

-Priporočamo opravljanje s kolokviji

 

6. Informatika in računalništvo (3 ECTS)

Podane bodo osnove informacijske tehnologije, kot so enota

informacije, določanje velikosti informacije, kodiranje informacije

ter ostale osnove računalništva.

-Zanimiv predmet, ter lahek predmet

-Obvezne vaje

-Neobvezna predavanja

-Priporočamo opravljanje s kolokviji

-Predmet ima ustni zagovor, kjer je snov potrebno obvladati!

 

7. Tehniška matematika 2 (6 ECTS)

Predmet podaja pregleden in v tehniko usmerjen uvod v glavna

področja matematike kot je to potrebno za tehniške študije v

začetku vpeljemo pojem integrala in sredstva za njegovo

računanje kar je v prvi vrsti iskanje nedoločenega integrala.

Vpeljemo tudi nekaj uporab kot so računanje prostornin. Funkcije

več spremenljivk so še en nepogrešljiv del znanja matematike

vsakega tehnika. Vpeljemo osnovne pojme kot so parcialni

odvodi in njihov pomen in njihovo uporaba pri iskanju ekstremov

in vezanih ekstremov. Diferencialne enače, ki sledijo so morda

najuporabnejše znanje iz matematike za tehnike, saj izhajajo iz

opisa naravnih pojavov.

-Pri predmetu Tehniška matematika 2 je popolnoma enak

system ter enake zahteve kot pri Tehniški matematiki 1.

 

8. Tehniška mehanika 1 (10 ECTS)

Uvod v statiko. Aksiomi in zakoni mehanike. Obravnava

sistemov sil. Definicija konstrukcije in njenega podprtja. Statika

enoosnih konstrukcij. Statika vrvi. Trenje. Statične karakteristike

prerezov. Uvod v trdnost. Napetostno stanje. Deformacijsko

stanje. Zveza med napetostmi in deformacijami. Osnovni in

sestavljeni obremenitveni primeri. Analiza osnovnih

obremenitvenih primerov. Analiza sestavljenih obremenitvenih

primerov. Uklon palic. Statično nedoločene konstrukcije. Osnove

membranskih konstrukcijskih elementov.

-Priporočamo obisk predavanj ter vaj

-Testki iz vaj

-Obvezne laboratorijske vaje

-Opravljanje samo z izpitom

-Predmet z višjo stopnjo težavnosti

-Priporočamo sprotno delo!

 

9. Snovanje izdelkov in projektiranje (5 ECTS)

-Zelo zanimiv predmet, kjer študentje spoznajo osnove

modeliranja

-Neobvezna predavanja, vendar priporočamo obisk saj je

kasneje manj dela z učenjem

-Obvezne vaje

-Opravljanje predmeta poteka s kolokviji ali izpitom, priporočamo

kolokvije

-Obvezno opravljanje domače naloge, ki jo dobite na vajah!

 

10. Meritve (5 ECTS)

-Zanimiva vendar zahtevna snov

-Neobvezna predavanja, vendar priporočamo

-Obvezne vaje ter laboratorijske vaje

-Priporočamo opravljanje s kolokviji

-Priporočamo sprotno študiranje

 

11. Proizvodno inženirstvo (4 ECTS)

Študenti pri predmetu spoznajo možnosti in omejitve izdelovalnih

procesov in sistemov, od odrezavanja, preoblikovanja, varjenja

preko nekonvencionalnih tehnologij do sistemov strege in

montaže.

-Zanimiv in sorazmerno lahek predmet

-Priporočamo predavanja(so zanimiva)

-Priporočamo opravljanje s kolokviji

-Neobvezna predavanja

-Obvezne vaje

-Obvesna izdelava seminarja